Zajímavé odkazy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. SZIF ADMINISTRUJE A KONTROLUJE NÁSLEDUJÍCÍ PLATBY: Přímé platby (PP); Program rozvoje venkova (PRV) 2007-2013 / 2014-2020; Společná organizace trhu (SOT) rostlinné komodity živočišné komodity vývozní a dovozní licence, záruky; OP Rybářství (OPR) 2007-2013 /2014-2020; Národní dotace; Značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina 

https://www.szif.cz/cs

 

MAS Frýdlantsko, z.s. je nestátní nezisková organizace, která od roku 2004 působí na území 18 měst a obcí Frýdlantského výběžku v Libereckém kraji. Vznikla jako partnerství tří sektorů – veřejného (města, obce a jejich organizace), podnikatelského (firmy, živnostníci, zemědělci) a neziskového (neziskové organizace a jednotliví občané). Jsme tu, abychom podporovali udržitelný rozvoj Frýdlantska

www.masif.cz/

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled naprosto nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické, zemědělské, potravinářské, technické a také službové obory. Je školou s dlouholetou tradicí. Po celou svou historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky.

www.stredni-skola-frydlant.cz/

Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s.neziskové nevládní občanské sdruženízastupující mladou zemědělskou veřejnost a venkovskou mládež

https://www.smacr.cz/

 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) je samostatnou právnickou osobou sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost především v zemědělské výrobě.

Hlavním předmětem činnosti svazu je hájení zájmů svých členů v oblastech:

  • Trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova,

  • Ochrana a zvyšování kvality půdy, vody a krajiny

  • Podpora chovu skotu v LFA oblastech nově ANC oblastech.

Ve spolupráci s ostatními zemědělskými nevládními organizacemi se ČMSZP podílí na plnění výše uvedených témat a také obecně na tvorbě agrární politiky.

www.cmszp.cz

 

PROFI PRESS

Vydavatelství odborných časopisů a publikací. 

www.profipress.cz/

 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

pro-bio.cz/

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Ekologická farma Zeman Rozkošná 484
Nové Město pod Smrkem
46365

607574040