Jak jsme začínali

28.05.2014 16:08

Samostatně hospodařím od roku 1992, kdy jsem začal prakticky z nulového počátečního kapitálu. V současné době mám k dispozici 190 ha zemědělské půdy. Všechny pozemky jsou zařazeny do LFA a hospodařím jako ekologický zemědělec.

Hlavním směrem podnikání je živočišná výroba. V Novém Městě pod Smrkem vlastní K 174,která je zrekonstruovaná, kde chovám 45 dojnic na mléko a v Hajništi chovám 37 ks krav bez tržní produkce mléka, plemenného býka masného plemene pro odchov kvalitních telat a mladého skotu na maso.Rostlinná výroba slouží k výrobě krmiv pro živočišnou výrobu.

Veškeré závazky ke státu a dalším institucím jsou dlouhodobě plněny.Odbyt všech komodit je zajištěný prostřednictvím dlouhodobých obchodních vztahů.

Považuji svou malou farmu za stabilizovanou a v roce 2005 jsem předložil projekt na podporu změny ustájení - welfare chovaného skotu – rekonstrukci stáje pro skot včetně nákupu dojící techniky s předpokládaným nákladem cca 4,- mil. Kč a projekt byl v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkční zemědělství vybraný k podpoře s předpokladem vyplacení dotace ve výši 1 350,- tis. 

Pozemky

             Výměra vedená v evidenci LPIS MZe ČR pro dotace je však jiná díky jinému systému evidence, ve kterém navíc dochází k neustálým průběžným úpravám. Momentální dotační výměra je195 ha.

Budovy, haly a stavby

              Rozhodujícím objektem je kravím typu K 174 (je předmětem podpory z OP a na jeho rekonstrukci je žádaný úvěr) a betonová stodola v k.ú. Nové Město pod Smrkem.Rodina žije v zemědělském dvoře jehož součástí je rodinný dům a dřevěná stodola v k.ú. Ludvíkov.Odpisy z budov nemají zásadní vliv na ekonomiku farmy a pro posouzení hodnoty pro případné zajištění požadovaného úvěru bude stejně rozhodující znalecký posudek vypracovaný smluvním znalcem úvěrující banky.

Základní stádo

V účetnictví je evidováno 45 krav = dojnic a 37 krav bez tržní produkce mléka (BTPM = masné krávy) a 1 plemenný býk.  Plemenný býk je po 2 letech obměňovaný nákupem jiného a stávající prodaný. V záměru kalkulujeme na pořízení DHM s rozdílem mezi cenou nového a prodejní cenou stávajícího, tj. 50,- tis. Kč ob rok.

Obnova stáda krav je prováděna z vlastního obratu – aktivací.

Zásoby

             V zásobách je nejvíce rozdílů mezi dosavadní účetními výkazy a reálným stavem, který popisuji níže.

Materiál

             Při pořízení materiálu je v daňové evidenci účtován nákup přímo do spotřeby. Na základě provedeného zhodnocení stavu je k dispozici na skladě

 Podnikatelský záměr

             Odbyt svých výrobků, tj. Bio-mléka má podnikatel zajištěn v Mlékárně Poděbrady a kvalitního hovězího masa na jatkách Prošek ve Frýdlantu. Ale zatím nejsou v okolí zpracovatelé, kteří by dokázali tyto výrobky ocenit a na příklad doprava zvířat na vzdálené jatky, které vykupují bio maso je příliš drahá. Podle toho jak se vyvine stav našeho zemědělství po vstupu do EU nabízí se ještě možnost zahájit zpracování a prodej vlastních bio - výrobků a specialit nebo sdružit více ekologických zemědělců a vytvořit odbytovou organizaci s těmito bio produkty. Konkurence v oblasti zatím není veliká. Podnik spolupracuje s panem Smrčkou a panem Silným využívání jejich služeb v oblasti polní práce. Veterinární služby zajišťuje MvDr. Hlávka a MvDr. Štěpánek, inseminace a užitkovost firma Naturál, minerální lizy dodává firma Verměřovice, ekologickou kontrolu KEZ Chrudim, telefon firmy Telekom a Eurotel,pohonné hmoty čerpací stanice Kontakt, náhradní díly firma Hazi a opravy zajišťuje firma Šťastný z Raspenavy, elektřinu dodává ČEZ.

Problematika konkurence je v podmínkách zemědělského odvětví zcela odlišná od jiných odvětví, ať už průmyslových nebo obchodních. Údaje o počtu producentů jdou do tisíců. Zemědělské komodity budou vždy dobře prodejné, a to prakticky v jakémkoliv množství. Vyšší nabídka nutně povede ke snižování cen. Proto je rozhodující provozovat zemědělskou výrobu s nižšími náklady než konkurence a tuto dominantní podmínku chci splňovat v obou specializacích v chovu skotu.

Navíc je v EU podnikání v méně příznivých podmínkách výrazně podporované různými dotacemi, které budou i v dalších letech, respektive můj záměr zapadá do koncepce zemědělství ČR ve ztížených podmínkách. Bude dále kladen důraz na udržování krajiny.

Stavy skotu v ČR trvale klesají, začíná chybět zástav pro výkrm skotu což potvrzuje i zájem zahraničních odběratelů o jeho nákup.

Můj příjem je ze tří oblastí, a to:

a) Odbyt masného skotu  (zástav nebo hovězí maso) je realizován prostřednictvím prostředníků, kteří nakupují zvířata na export, převážně do Španělska, Itálie,Chorvatska. Dodávám pastevně odchovávaná zvířata, která mají předpoklady pro příjem objemných krmiv a dosahování denních přírůstků ve výkrmu přes 1,20 kg/KD. O zástav je zájem i v ČR, kde řada podniků bez chovu skotu má zájem o rozvinutí výkrmu skotu.

b) Dotace – odběratelem je prakticky stát, kterému plníme společenskou objednávku na údržbu krajiny v kulturním stavu, část pozemků je CHKO.

c) Produkce mléka a jeho odbyt je zajištěn v mlékárně Poděbrady

Dodržování zásad správné zemědělské praxe vyžaduje vytvořit vhodné podmínky pro hospodaření.K vyčíslení přínosů nelze použít běžnou metodu u větších podniků se zaměstnanci. Realizací záměru nedojde k úspoře pracovníků, ale zlepšení pracovních podmínek.  Zlepší se nám kultura práce a sníží fyzické nároky na práci. Předpokládáme snížení ztrát, snížení nákladů na spotřebu nafty, zlepšení parametrů krmiva a v neposlední řadě vytvoříme podmínky pro bezproblémové čerpání dotací na ekologické hospodaření

Podnikatelský záměr je podrobně rozpracován v přiložených tabulkách

Chov dojnic a produkce mléka

             Chovaných 45 ks dojnic dosahuje roční užitkovosti okolo 5 200 l mléka na kus (ekologické hospodaření). Kvóta na mléko je zatím 140 000 l a průměrná realizační cena se pohybuje okolo 10,- Kč za 1 l mléka. Předpokládáme meziroční růst kvóty o 2 %.

Chov krav bez tržní produkce mléka

             Stádo krav BTPM vzniklo vlastně v minulosti negativním výběrem, kdy byly vyčleněny ze stáda dojnic jedinci s nízkou užitkovostí, případně špatným zabřezáváním. Jednalo se převážně o krávy českého strakatého plemene. V roce 2000 byl k těmto kravám, umístěným na pastvinách v Hajništi, zakoupen plemenný býk masného plemene, který byl v roce 2005  vyměněn. Jalovice– kříženky se nechávají v chovu pro rozšíření stáda krav BTPM na cca 37 kusů. Telata jsou prodávána jako zástavový skot. Momentální kvóta na BTPM je 18 kusů. Po dosažení plánovaného počtu krav BTPM / asi 40 kusů/ se zvýší příjmy za prodej zvířat ve výkrmu. Celé stádo skotu na výrobu masa bylo chováno venku na pastvinách po celý rok. Pastevní areál tohoto stáda navazuje na areál bývalého kravína K 174  a skladovací halu. Objekty jsou využívány pro skladování zásob objemných krmiv a jako zimoviště výše popsaného stáda s celým zázemím (napajedla, krmiště). Zatím příjmy z prodeje zvířat ve výkrmu nebyly veliké, ale zvířata s podílem krve masných plemen se lépe zpeněžují. Potřeba krmiv je produkcí z obhospodařované výměry zemědělské půdy zajištěna dostatečně pro obě stáda krav

          

 Osobní profil

             Pan Petr Zeman je registrován jako zemědělec na úřadě Frýdlant v Čechách. Účelem podnikání je zemědělská výroba. Podnikatel je absolventem středního zemědělského odborného učiliště ve Slaném. Zdravotní stav je dobrý. V rámci možností se mnou úzce spolupracuje má manželka, která je absolventkou zemědělského kurzu ve Frýdlantě a má taky zemědělskou registraci. V případě mé delší pracovní nepřítomnosti mne mohou zastoupit moji sourozenci a podnik řídit manželka. S ohledem na rozšiřování farmy se počítá se zaměstnáváním jiných pracovníků, nejdříve přes letní období, později celoročně, také s ohledem na finanční situaci farmy.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Ekologická farma Zeman Rozkošná 484
Nové Město pod Smrkem
46365

607574040